Over Sensus-methode

Gemeente-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Trends | Gemeenten

De publieksdienstverlening van gemeenten komt onder druk te staan door ontwikkelingen in het beleid van Rijksoverheid. Procesmanagement is de manier op grip hierop te krijgen. Een gestructureerde aanpak is noodzakelijk bij het invullen van nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, zoals zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers het inrichten van het KCC, efficiëntere dienstverlening, WMO, gemeentebezuiniging  en de WABO.

Sensus consultants hebben jarenlange ervaring bij gemeenten. Wij hebben al velerlei veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

“Sensus BPM Software helpt ons om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden, processen in kaart te brengen en vast te leggen. We kunnen het procesgericht werken hiermee verder ontwikkelen binnen de organisatie, omdat  processen met deze software uniform beschreven kunnen worden en – gepubliceerd voor de medewerkers.”

Dolores Heide

Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Waardestroom optimalisatie

Met de waardestroom optimalisatie in Sensus BPM Software meet u exact hoeveel wacht- en bewerkingstijd er in uw processen voorkomt en waar de verbeterpunten liggen.

Lean

Met de focus op efficiënt werken en kosten besparen willen gemeenten hun processen zo slank mogelijk maken.

Business Simulaties

Business Simulaties zijn ontwikkeld om managers en medewerkers in een fictieve situatie de voordelen te laten ervaren van procesgericht werken.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens.. Welke risico’s neemt dit met zich mee voor gemeenten?

Digitalisering

Aanvragen van burgers voor gemeentelijke diensten en producten zullen steeds meer digitaal binnenkomen en worden verwerkt.

KCC

Van iedere gemeente wordt verwacht dat zij een KCC (Klant Contact Centrum) hebben ingericht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Gemeenten digitaliseren en koppelen informatie over burgers, ook privacy gevoelige informatie. Een belangrijke regel die recent in werking is getreden is de meldplicht datalekken: organisaties die een datalek constateren moeten dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de personen op wie de gegevens zien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor gemeenten biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van burgerservicenummers (bsn), paspoorten en geboorteregistraties etc.

Download het (algemene) voorbeeldproces Meldplicht datalekken via Process Plaza.

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel gemeenten momenteel de hoogste prioriteit. En ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Het inkrimpen of het verminderen van gemeentelijke diensten is vaak onmogelijk. Dit betekent dat gemeenten effectiever en efficiënter moeten gaan werken. De organisatie en planning van werkzaamheden moet anders. Dat vraagt om een procesgerichte organisatie. Want de burger wil snel en zonder fouten geholpen worden. Dit maakt dat Lean steeds populairder wordt binnen gemeenten.

Business Simulaties

Business Simulaties zijn ontwikkeld om managers en medewerkers in een fictieve situatie de voordelen te laten ervaren van procesgericht werken. Door het ‘spelen’ van een Business Simulatie ervaren zij in een dag zelf hoe zij de sleutel zijn van organisatie verbeteringen.

 

The Greatest Move

The Greatest Move™ is een Business Simulatie die mensen laat ervaren waar het bij procesgericht werken precies om gaat: de mensen en niet het systeem. Elke deelnemer ervaart het effect van zijn of haar gedrag op het complete proces, op het eindresultaat en op de klant.

Digitalisering

Steeds meer projecten worden opgestart om de diensten van de gemeentelijke overheid digitaal aan de burger aan te bieden. Steeds vaker kunnen burgers via een digitaal loket vergunningen aanvragen of inzage krijgen in de waardering van hun onroerend goed. Voor burgers is dit goed nieuws; zij zijn niet meer gebonden aan de gemeentelijke openingstijden en kunnen desgewenst op elk uur van de dag een subsidieaanvraag indienen. Echter,uit de opkomst van digitalisering vloeien voor gemeentelijke overheden nogal wat organisatorische gevolgen voort.

KCC

Met het inrichten van een KCC worden gemeenten de front office voor niet alleen de gemeentelijke, maar ook voor overheidsbrede dienstverlening. Om dit te realiseren is het noodzakelijk gericht te werken aan een integraal gemeentelijk kwaliteitsbeleid. Dit heeft mede gevolgen voor de inrichting van de processen binnen de gemeentelijke organisatie.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Contact